Sikker forarbejdning selv ved høje temperaturer

Med et brandsikringssystem fra Nextech kan du effektivt forebygge og bekæmpe brande og eksplosioner med detektering og slukning skræddersyet til metalindustrien.

Vi tilbyder en omfattende produktportefølje af brand- og eksplosionssikringskomponenter fra en række af Europas førende producenter på området. Alle vores produkter er testet og godkendt under de højeste sikkerhedskrav af Europas førende testorganer, herunder VdS og TÜV. Vores eksplosionssikringssystemer er desuden Atex-godkendte.

Skræddersyet anlæg giver optimal beskyttelse til metalindustrien


Vi har mange års erfaring med brand- og eksplosionssikring til metalindustrien og forhandler nogle af verdens mest avancerede sikringssystemer. Vi udarbejder i hvert enkelt tilfælde en omfattende risikovurdering med alle potentielle risikoområder i virksomheden og udformer herefter et sikringsoplæg med angivelse af de komponenter - gnistdetektorer, infrarød/termisk overvågning, røgdetektorer, gnist- og brandslukningskomponenter, eksplosionsundertrykkelsessystemer mv. - der vil give maksimal beskyttelse i det pågældende anlæg. Komponenterne udvælges ud fra tilstanden i hver enkelt risikozone - fx lys/mørke, støvniveau, temperaturniveau, optimalt slukningsmiddel mv.


Systemet identificerer og slukker automatisk antændelseskilder - blandt vores produkter finder du således bl.a. GreCons gnistdetekterings- og gnistslukningsanlæg, der i mange tilfælde vil kunne eliminere 99% af alle antændelseskilder, før de udvikler sig til en brand eller eksplosion, samt avanceret termisk overvågning, der fx kan identificere transport- eller opbevaringsenheder i virksomheden, der er i fare for at overophede.

Særlige risikoområder, der bør sikres, er bl.a.:

 • Filtre ved støberier eller smelteværker
 • Kemiske processer
 • Malmknusere
 • Svejsningsprocesser
 • Presser
 • Udsugnings- og ventilationsanlæg
 • Slibere

En brand- og eksplosionssikringsløsning fra Nextech omfatter:

 

 • Verdens hurtigste gnistdetekterings- og gnistslukningsanlæg
 • Avanceret branddetektering med hurtig alarm og igangsætning af slukning
 • Hurtig slukning med målrettet slukningsmiddel (fx gas, skum, vand eller omledning af materialeflow via spjæld)
 • Mulighed for manuelt at igangsætte slukning efter behov
 • Effektiv aflastning eller undertrykkelse af eksplosioner
 • Nøjagtig registrering af hvert enkelt tilfælde af gnister, gløder eller andre antændelseskilder, så risikoområder kan identificeres og udbedres
 • Fjernadgang til visuel overvågning af områder med risiko for overophedning.

Opnå maksimal sikkerhed med et brand- og eksplosionssikringssystem indeholdende:

Branddetektering

Automatisk branddetektering sikrer, at en brand opdages, så snart den er ved at opstå, så slukning kan igangsættes hurtigst muligt. Vi tilbyder en række forskellige typer af branddetektering, således at vi i hvert tilfælde anvender den type komponent, der giver mest effektiv detektering i den enkelte kontekst. 

Vores produktportefølje omfatter eksempelvis røgdetektorer, gnistdetektorer, IR-monitorering og temperaturovervågning.

> Læs mere om vores branddetekteringsprodukter 

Gnistslukning

Effektiv gnistslukning sikrer, at antændelsekilder - eksempelvis gnister fra fremmedlegemer i forarbejdningsmaskiner, transportbånd eller ventilationssystemer - slukkes i det øjeblik, de opstår, så brande og eksplosioner forebygges.

Vi tilbyder en række af verdens førende gnistdetekterings- og gnistslukningsprodukter og kan i hvert tilfælde sammensætte en løsning med de typer detektorer og slukningsmidler, der giver maksimal sikkerhed i det givne forarbejdningsanlæg. 

> Læs mere om vores gnistslukningsprodukter

Eksplosionssikring

Effektiv eksplosionssikring består af såvel forebyggelse, via eksempelvis gnistdetektering og -slukning og termisk overvågning til detektering af overophedede komponenter, som afværgeforanstaltninger som spjæld, der kan aflaste kraften og flammerne fra en eksplosion, eller slukning som inddæmmer eksplosionen og forebygger spredning af flammer til andre dele af anlægget.

Vores produktportefølje omfatter en række detektorer, aflastningskomponenter og slukningsmidler skræddersyet til effektiv og hurtig forebyggelse og bekæmpelse af eksplosioner i eksempelvis siloer og transportsystemer.

Alle vores produkter er Atex-godkendte. 

> Læs mere om vores produkter til eksplosionssikring

IR-monitorering

Termisk overvågning via infrarøde kameraer giver mulighed for effektiv forebyggelse af brande, allerede før de kan detekteres med det blotte øje eller via røgdetektorer. Termisk overvågning er særligt velegnet til metalindustrien, idet kameraernes data behandles via avanceret software og sammenholdes med de normale temperaturudsving for det pågældende område, og slukning og alarm igangsættes øjeblikkeligt ved særligt hurtige eller særligt høje temperaturudsving, så overophedning og nedsmeltning af eksempelvis støbeskeer forebygges. 

Kameraerne er specialudviklet til anvendelse i udfordrende miljøer, og deres effektivitet og driftssikkerhed påvirkes således ikke af eksempelvis støv eller smuds. 

> Læs mere om vores produkter til IR-monitorering

Brandslukning RACK/ELTAVLER

Brandslukning med inert gas anvendes til effektiv brandsikring af eksempelvis serverracks, eltavler eller kabinetter til PLC-styring. 

Vi tilbyder en effektiv og driftssikker gasbaseret brandslukningsløsning udviklet på baggrund af avanceret raketteknologi udviklet under det Europæiske Rumagentur ESA, hvilket betyder, at løsningen overholder denne branches høje sikkerheds- og driftssikkerhedskrav. 

Avanceret detektering igangsætter slukning med inert gas inden i det kabinet, der skal beskyttes, hvorved ilten fortrænges og ilden kvæles i løbet af få sekunder, så følgeskader fra varme og røgudvikling forebygges. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning i rack og eltavler

Brandsikring til køretøjer

Automatisk brandsikring af køretøjer som lastbiler eller andre tunge køretøjer sikrer, at motorbrande ikke spredes til andre køretøjer eller til lagre med brandbare materialer. 

Vi tilbyder et af verdens mest effektive brandsikringssystemer til køretøjer - den tyske producent protecfires detexline-system, som installeres i selve motorrummet på køretøjet og automatisk detekterer og slukker opstående motorbrande.

> Læs mere om vores system til brandsikring af køretøjer her

Brandsikring til køkken/kantine

Med hurtig automatisk brandsikring af komfur og friturekoger i kantinens køkken detekteres og slukkes brande i overophedet madlavningsfedtstoffer hurtigt og effektivt. 

Vi tilbyder et specialudviklet brandsikringssystem til køkkener fra den tyske producent protecfire, som detekterer og slukker opstående brande ultrahurtigt og effektivt. Systemets slukningsmiddel danner desuden efterfølgende en beskyttende forsegling, som forebygger genantændelse. 

> Læs mere om vores brandsikring til køkkener

Brandslukning til Malekabiner

FIREPRO omfatter et komplet udvalg af alle produkter i forbindelse med brandbeskyttelse af malekabiner, fra produktion og levering, til færdig installation og efterfølgende service, på den måde minimeres risikoen for, at en brand forårsager skade på udstyr eller personer

> Læs mere om vores brandslukning til malekabiner

 

Vi sammensætter enhver brandsikringsløsning på baggrund af en grundig risikoanalyse af din virksomhed med kortlægning af særlige fareområder. Løsningen sammensættes af de komponenter til detektering og slukning, som giver optimal beskyttelse til lige netop din virksomhed. 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: