Forebyg brand og eksplosion i produktion af brandbare materialer

Med et brand- og eksplosionssikringssystem fra Nextech kan du effektivt forebygge og bekæmpe brande og eksplosioner – og dermed opnå optimal sikkerhed for dine medarbejdere og driftssikkerhed for dine kunder.

Vi tilbyder en omfattende produktportefølje af brand- og eksplosionssikringskomponenter fra en række af Europas førende producenter på området. Alle vores produkter er testet og godkendt under de højeste sikkerhedskrav af Europas førende testorganer, herunder VdS og TÜV. Vores brandsikringssystemer er desuden Atex-godkendte.

Skræddersyet brand- og eksplosionssikring til pap-, fiber- og tekstilproduktion

Med brand- og eksplosionssikring fra Nextech kan virksomheden beskyttes mod langt den største del af de antændelseskilder, der forekommer i forarbejdningsprocesserne. Vi forhandler en lang række af verdens mest avancerede gnist- og branddetekteringskomponenter, slukningsenheder, eksplosionssikringssystemer og alarmenheder og kan således skræddersy en løsning, der giver optimal beskyttelse til hver enkelt virksomhed.

Vi indleder enhver opgave med en grundig risikovurdering og udformer et sikringsoplæg på basis heraf. Oplægget specificerer valg og placering af de forskellige komponenter i anlægget, samt hvordan de spiller sammen for at yde maksimal sikkerhed.

Særlige risikoområder, der bør sikres, er bl.a.:

 • Skæremaskiner
 • Udluftning og ventilation
 • Cykloner
 • Filtre
 • Ballepresser
 • Rensningsprocesser
 • Separatorer
 • Tromler
 • Lagre og opbevaringsfaciliteter

En brand- og eksplosionssikringsløsning fra Nextech omfatter bl.a.:

 

 • Et hurtigt og pålideligt system skræddersyet til din produktion
 • Automatisk detektering og slukning af gnister, gløder og andre antændelseskilder - med minimal skade på produktionen
 • Avancerede, godkendte slukningsmekanismer og -midler til pap-, fiber- og tekstilproduktion
 • Systemer til hurtig og effektiv aflastning, isolering eller undertrykkelse af støveksplosioner
 • Registrering af alle tilfælde af gnister, gløder eller (for) høje temperaturer, så risikoområder kan identificeres og udbedres.

 

Opnå maksimal sikkerhed med et brand- og eksplosionssikringssystem indeholdende:

Gnistslukning

Effektiv gnistslukning sikrer, at antændelsekilder - eksempelvis gnister fra fremmedlegemer i forarbejdningsmaskiner, transportbånd eller ventilationssystemer - slukkes i det øjeblik, de opstår, så brande og støveksplosioner forebygges.

Vi tilbyder en række af verdens førende gnistdetekterings- og gnistslukningsprodukter og kan i hvert tilfælde sammensætte en løsning med de typer detektorer og slukningsmidler, der giver maksimal sikkerhed i det givne forarbejdnings-, transport- eller lageranlæg. 

> Læs mere om vores gnistslukningsprodukter

Branddetektering

Automatisk branddetektering sikrer, at en brand opdages, så snart den er ved at opstå, så slukning kan igangsættes hurtigst muligt. Vi tilbyder en række forskellige typer af branddetektering, således at vi i hvert tilfælde anvender den type komponent, der giver mest effektiv detektering i den enkelte kontekst. 

Vores produktportefølje omfatter eksempelvis røgdetektorer, gnistdetektorer, detektorer til opdagelse af ulmende gløder inde i dynger med brandbart materiale, IR-monitorering og temperaturovervågning.

> Læs mere om vores branddetekteringsprodukter 

Eksplosionssikring

Effektiv eksplosionssikring består af såvel forebyggelse, via eksempelvis gnistdetektering og -slukning og termisk overvågning til detektering af overophedede komponenter, som afværgeforanstaltninger som spjæld, der kan aflaste kraften og flammerne fra en eksplosion, eller slukning som inddæmmer eksplosionen og forebygger spredning af flammer til andre dele af virksomheden.

Vores produktportefølje omfatter en række detektorer, aflastningskomponenter og slukningsmidler skræddersyet til effektiv og hurtig forebyggelse og bekæmpelse af støveksplosioner i eksempelvis siloer og transportsystemer.

Alle vores produkter er Atex-godkendte. 

> Læs mere om vores produkter til eksplosionssikring

IR-monitorering

Termisk overvågning via infrarøde kameraer giver mulighed for effektiv forebyggelse af brande, allerede før de kan detekteres med det blotte øje eller via røgdetektorer. Kameraernes data behandles via avanceret software og sammenholdes med de normale temperaturudsving for det pågældende område, og slukning og alarm igangsættes øjeblikkeligt ved særligt hurtige eller særligt høje temperaturudsving. 

Kameraerne er specialudviklet til anvendelse i udfordrende miljøer, og deres effektivitet og driftssikkerhed påvirkes således ikke af eksempelvis støv eller smuds. 

> Læs mere om vores produkter til IR-monitorering

Brandslukning med skum

Brandslukning med skum anvendes i rum, hvor traditionelle vandbaserede sprinklersystemer ikke giver tilstrækkeligt effektiv slukning, eller hvor der er risiko for brande i farlige og yderst brandbare materialer.

Anvendelsen af skum som slukningsmiddel sikrer både, at branden slukkes hurtigt og effektivt, da ilttilførslen afskæres, samt at genantændelse forebygges, da skummet danner et forseglende lag over det brandbare materiale. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning med skum

Brandslukning RACK/ELTAVLER

Brandslukning med inert gas anvendes til effektiv brandsikring af eksempelvis serverracks, eltavler eller kabinetter til PLC-styring. 

Vi tilbyder en effektiv og driftssikker gasbaseret brandslukningsløsning udviklet på baggrund af avanceret raketteknologi udviklet under det Europæiske Rumagentur ESA, hvilket betyder, at løsningen overholder denne branches høje sikkerheds- og driftssikkerhedskrav. 

Avanceret detektering igangsætter slukning med inert gas inden i det kabinet, der skal beskyttes, hvorved ilten fortrænges og ilden kvæles i løbet af få sekunder, så følgeskader fra varme og røgudvikling forebygges. 

> Læs mere om vores produkter til brandslukning i rack og eltavler

Brandsikring til køretøjer

Automatisk brandsikring af køretøjer som lastbiler eller andre tunge køretøjer sikrer, at motorbrande ikke spredes til andre køretøjer eller til lagre med brandbare materialer. 

Vi tilbyder et af verdens mest effektive brandsikringssystemer til køretøjer - den tyske producent protecfires detexline-system, som installeres i selve motorrummet på køretøjet og automatisk detekterer og slukker opstående motorbrande.

> Læs mere om vores system til brandsikring af køretøjer her

Brandsikring til køkken/kantine

Med hurtig automatisk brandsikring af komfur og friturekoger i kantinens køkken detekteres og slukkes brande i overophedet madlavningsfedtstoffer hurtigt og effektivt. 

Vi tilbyder et specialudviklet brandsikringssystem til køkkener fra den tyske producent protecfire, som detekterer og slukker opstående brande ultrahurtigt og effektivt. Systemets slukningsmiddel danner desuden efterfølgende en beskyttende forsegling, som forebygger genantændelse. 

> Læs mere om vores brandsikring til køkkener

Vi sammensætter enhver brand- og eksplosionssikringsløsning på baggrund af en grundig risikoanalyse af din virksomhed med kortlægning af særlige fareområder. Løsningen sammensættes af de komponenter til detektering og slukning, som giver optimal beskyttelse til lige netop din virksomhed. 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: