Salgs- og Leveringsbetingelser 

Version 2.17

Disse vilkår er en del af den aftale, der er indgået eller vil blive indgået i henhold til tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, som anført på forsiden

 

1. Tilbud

a) bortfalder senest 90 dage efter afgivelse, medmindre andet følger af tilbuddet.

Såfremt køber ændrer i specifikationer, bortfalder tilbud omgående.

b) De i vore kataloger m.v. angivne tekniske data og mål, er kun retningsgivende. Vi forbeholder os ret til ændring uden forudgående advisering.

Nextech A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

c) Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført i eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, er ikke bindende for Nextech A/S, medmindre Nextech A/S udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

d) Målskitser eller anden teknisk dokumentation må Ikke uden vor skriftlige accept videregives til tredjemand.

 

2. Levering

a) Levering sker, hvis intet andet er aftalt, for købers regning og risiko.

b) Nextech A/S forbeholder sig ret til at levere i rater.

 

3. Pris

a) Alle priser er i danske kroner excl. moms, og køber må acceptere prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter o. lign. 

 

4. Leveringstid

a) Angivne leveringstider er gældende fra ordremodtagelsestidspunktet, regnet i hele effektive arbejdsuger, såfremt Nextech A/S ikke meddeler andet.

b) Nextech A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse af komplette leverancer eller delleverancer forårsaget af force majeure, herunder lockout, strejke, arbejdsuheld, manglende transportmulighed, forsinkelse i leverance af komponenter eller anden materiale fra tredjepart, force majeure eller andre udefra kommende forhold.

c) Forsinkelse af komplette leverancer eller delleverancer, berettiger ikke til annullering af ordre.

 

5. Betaling

a) Hvis andet ikke er aftalt, er vore normale betalingsbetalinger: netto 14 dage.

b) Ved overskridelse af betalingsfrist, opkræves renter af det forfaldne beløb, 2 % pr. påbegyndt måned, at regne fra forfaldsdato.

c) Nextech A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt.

d) Reklamationer over mangler eller overskridelse af leveringsterminer, berettiger ikke køber til at tilbageholde nogen betaling.

 

6. Reklamationsret

a) Nextech A/S yder 12 måneders reklamationsret på leverede varer at regne fra fakturadato, forudsat at de opstående fejl ikke skyldes fejlagtig montering, manglende vedligeholdelse, manglefuld reparation udført af køber, almindelig slidtage, usædvanlig driftsforhold etc.

Reklamationsretten omfatter: Fejl i materiel, fejl i konstruktion eller fabrikationsfejl.

b) Nextech A/S er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill, tab af data, transport, driftstab eller medgået arbejdstid ved reparation eller udskiftning af defekte dele eller komplette enheder.

c) For evt. dele af fremmed fabrikat, som indgå i leverancen ydes samme reklamationsret som Nextech A/S får fra underleverandør.

d) Ved købers konstatering af mangler, skal køber skriftligt over for Nextech A/S beskrive og specificere den påberåbte mangel, uden ugrundet ophold, dog ikke senere end 2 måneder efter fakturadato.

 

7. Afhjælpning af fejl og mangler

a) Reklamerede varer returneres franco til os for reparation eller ombytning og kun efter forud truffen aftale.

b) Reparation foretages hvis intet andet er aftalt, indenfor normal arbejdstid.

c) Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder sælger sig ret til at tage den manglende genstand retur mod godtgørelse af fakturabeløbet vedrørende denne, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende overfor sælger.

d) Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor Nextech A/S, er Nextech A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber er herved fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen. Nextech A/S hæfter aldrig for indirekte skader.

e) Erstatningsleverancer omfattet af garantien, leveres frit købers adresser i Danmark.

f) Manko eller fejlekspederede varer reklameres til os senest 8 dage efter modtagelse. Fejlekspederede varer kan ifølge aftale med os, senest 8 dage efter modtagelsen, returneres ufranko til os, såfremt varen vedlægges købers følgeskrivelse og returneres i original emballage

g) Transportbeskadigede varer reklameres af køber til transportør ved modtagelsen. 

 

8. Returvarer

a) Varer i specialudførelse der normalt ikke indgår i vort lagersortiment, eller varer hjemtaget efter købers ordre, tages ikke retur.

b) Lagervarer samt varer til besigt (ikke specialudførelse) kan indtil 2 måneder efter fakturadato returneres til os.

Returneringen betinges af:

- At der forud for returneringen er truffet aftale herom med Nextech A/S.

- At varen vedlægges følgeskrivelse med angivelse af faktura/følgeseddels nr.

- At varen er umonteret.

- At varen returneres i original emballage.

- At varen returneres franco til os.

Ved returnering af standardvarer beregnes 15 % returneringsgebyr.

For varer til besigt, beregnes intet returneringsgebyr.

Ret til ændringer i prislisten uden advisering forbeholdes, ligesom der tages forbehold for evt. trykfejl.

Levering sker på vore sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser.

 

9. Produktansvar

a) Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved Nextech A/S ´ produkt, er kun omfattet af Nextech A/S ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos Nextech A/S eller dennes folk.

b) Nextech A/S er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet tab.

c) Nextech A/S ´ ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Nextech A/S´ eventuelle produktansvarsforsikring.

d) Nextech A/S ` produktansvar ophører 4 år fra sælgers færdiggørelse af leverancen, i alle tilfælde senest 4 år fra sælgers fakturadato for leverancen.

e) Nextech A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning Nextech A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Nextech A/S efter nærværende punkt 9 ikke er ansvarlig over for køber.

 

10. Delvis ugyldighed

a) Såfremt en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal inden af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringer heraf.

 

11. Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter den til enhver tid gældende danske købelov med Nextech A/S ' hjemting som værneting. 

Dansk købelov og ICC rules

 

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: