Hvordan opstår gnister og gløder?

Gnister kan opstå, hvis der forekommer fremmedlegemer i produktions- og transportanlæg eller i tilfælde af beskadigede maskindele. Gløder kan opstå via selvantændelse eller fra overophedede maskindele, der forårsager kritisk opvarmning af brandbare materialer, der opbevares, forarbejdes eller transporteres i umiddelbar nærhed af den pågældende maskine.

Brande og eksplosioner opstår, når der forekommer en kritisk kombination af ilt, brandbart materiale og antændelseskilde (se brandtrekanten længere nede på siden). Er der tale om en eksplosion, kræves desuden et aflukket område, hvor det brandbare materiale kan sprede sig i form af støv eller gas (se eksplosionspentagonen længere nede på siden).

Netop gnister og gløder er blandt de hyppigste antændelseskilder til industrielle brande og eksplosioner i danske produktionsvirksomheder. Dette betyder, at brande og eksplosioner i forarbejdnings-, transport- og produktionsanlæg samt lagerområder som aflukkede siloer, lagerhaller, pakhuse eller opmagasinering af materialer i store dynger oftest forårsages af antændelseskilder, der hverken kan ses med det blotte øje eller med traditionelle kameraer – og som derfor er svære at opdage, før ulykken er eskaleret.

 

Sådan forebygger et gnistslukningssystem brande og eksplosioner:


Med et gnistslukningssystem detekteres antændelseskilder på et meget tidligt stadie. Herefter sættes der ind på den side af brandtrekanten eller eksplosionsfemkanten, der giver optimal beskyttelse i det givne produktionsanlæg: Slukningsmidler anvendes til enten at afskære ilttilførslen til antændelseskilden eller fjerne antændelseskildens varmeenergi, således at en brand ikke kan udvikle sig, og omledning af materialeflow anvendes til enten at fjerne og isolere antændelseskilden fra det brandbare materiale eller afskære tilførslen af brandbart materiale til det område, hvor antændelseskilden befinder sig. 

 

Gnistslukning

Gnistslukning

Brande og eksplosioner forårsager hvert år skader for mere end 1,4 mia. kr. i danske virksomheder.
Gløder, gnister og glødebrande er blandt de hyppigste årsager til brande og eksplosioner.
25% af nedbrændte danske virksomheder genopføres aldrig.

VI HAR BL.A. OPTIMERET SIKKERHEDEN FOR: