Nextech erbjuder avancerad branddetekteringsutrustning från ett par av världens ledande tillverkare: Fagus-GreCon och Schrack Seconet.

Snabb och effektiv branddetektering säkerställer att bränder upptäcks i ett tidigt skede, så att riktad släckning kan inledas omedelbart och följdskador förhindras.

Våra branddetekteringskomponenter kan användas i nom många olika branscher och i både slutna produktionssystem och exponerade miljöer. Komponenterna sätts samman till en skräddarsydd lösning som ger maximalt skydd i varje enskild produktionsanläggning.

Branddetekteringskomponenterna har hög känslighet, vilket säkerställer snabb upptäckt så snart det finns risk för brand. Larm och inledande släckningsåtgärder utlöses automatiskt, så att kostsamma skador och produktionsstopp kan begränsas eller undvikas.

Komponenterna är dessutom extremt pålitliga och driftsäkra. Därmed minimeras risken för falska larm.

 

Vi erbjuder bland annat utrustning för att upptäcka:

 

  • Rök- och gasutveckling
  • Kritiska temperaturökningar (både plötsliga och gradvisa)
  • Öppna lågor

 

 


 

Titta på videon nedan för att se hur en av våra branddetekteringskomponenter (Schrack Seconet Aspiration Detector) fungerar.

 

 

Så här skräddarsyr vi ditt branddetekteringssystem

För att utforma och installera ett branddetekteringssystem arbetar vi på följande sätt:

En av Nextechs brandskyddsexperter besöker ditt företag för att identifiera riskområden i lagringsutrymmen, produktionslinjer och transportsystem.

Vi bedömer hur många branddetektorer som behövs, vilken typ samt hur de ska placeras.

Systemets anslutning till server, styrenheter, fjärråtkomst, larm- och släckningssystem definieras.

Systemet utformas och färdigställs av våra experter.

Vi presenterar systemet för dig.

Systemet installeras, testas och tas i drift.

De anställda som berörs får utbildning i den löpande användningen av systemet samt hantering vid larm.

Årlig service utförs enligt överenskommelse av Nextechs tekniker eller företagets egna, utbildade medarbetare.

Eventuellt utbyte av delkomponenter och släckmedel utförs av Nextech efter att systemet har utlösts.

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: